Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX AAC6758

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX AAC6758. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX AAC6758 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX AAC6758 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX AAC6758 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (51515 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX AAC6758

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] e · Al h e t snoe r be sch adigd is, m oe t dit, om e l s k risico te v oork om e n, v rv e ange n w orde n door de fabrik ant, de k l nse rv v de ante ice an fabrik ant of e e n ande re be v gde pe rsoon. oe · Re paratie s m oge n al e n w orde n uitge v rd l e oe door spe ciaal daartoe opge lid pe rsone e l e . o nde ugde lk e re paratie s k unne n ge v v ij aar oor de ge bruik e r oplv re n. [. . . ] Ne e m contact op m e t ee de k l nse rv v Elctrol of uw ante ice an e ux lv rancie r al h e t apparaat m oe t w orde n ee s ge re pare e rd. D it apparaat is nie t ge sch ik t v pe rsone n oor (ook k inde re n) m e t e e n l am e lk e , ich ij se nsorisch e of ge e ste lk e h andicap of m e t ij ge bre k aan e rv aring e n k e nnis, te nzij zij h e t ge bruik v h e t apparaat e e rst h e bbe n an ge le rd onde r toe zich t of m e t instructie v e an e e n pe rsoon die v h un v il e id oor e igh v rantw oorde lk is. H oud uw v rs uit de buurt v be w e ge nde inge an garde s e n de e gh ak e n. Pl k unststof onde rde ln nooit op of in de aats e buurt v w arm te bronne n. Sch ak e l e t apparaat uit e n h aal ste k k e r h de uit h e t stopcontact v oordat u h e t gaat re inige n of onde rh oude n. H oud u aan de v ge nde instructie s: uil ol u k unt de doos w e ggooie n m e t h e t oud papie r. U k unt de pl astic zak k e n v pol th yle n an ye e (PE) inlv re n bij spe ciaal ee daarv be ste m de oor afgifte punte n v h e rge bruik . Al u de h ul s pstuk k e n w il v rw ij re n, h oudt te de u ze m e t één h and ste v v e n druk t u op ig ast de ontgre nde lnop (figuur 1/ k A). H e t apparaat k an tot 5 m inute n zonde r pauze w orde n ge bruik t. l de m ixe r te n m inste 20 aat m inute n afk oe ln (na 5 m inute n inte nsie f e ge bruik ) v oordat u h e t apparaat opnie uw insch ak e l t. M axim al h oe v e le de n: e eh V rw e rk nie t m e e r dan 1, k g aan v e 5 aste of 1, l voe ibare ingre dië nte n in de 75 aan l m e ngk om . Ge bruik de AAN/ - k nop (figuur 1 e n 3/ UIT B) om : - de m ixe r aan of uit te ze tte n; - de sne le id te be paln (5 stande n) binne n h e h e t e e rde r ge se lcte e rde sne le idsbe re ik . O p de ze m anie r v tij age h oork om t u dat poe de r e n voe istoffe n naast de k om l te re ch tk om e n. H aal ste k k e r uit h e t stopcontact v de oordat u de m ixe r gaat re inige n. [. . . ] H aal ste k k e r uit h e t stopcontact v de oordat u de m ixe r gaat re inige n. M och t e r onv rh oopt toch ite e e e n storing optre de n w aarv u ge e n oor opl ossing k unt v n in de inde ge bruik saanw ij zing, ne e m dan contact op m e t uw lv rancie r of de k l nse rv v ee ante ice an Elctrol e ux. D it apparaat v doe t aan de v ge nde EU ol ol rich tlne n: ij · T l ousj ä uote on se n sij aan l ute ttav sopiv säh k ö- j uov a aan a e lk troniik k al ide n k ie rrätyk se stä e aitte Be v g m ik se re n i rol e e ige sirk lr rundt i bol n m e d ingre die nse ne . [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX AAC6758

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX AAC6758 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag