Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX A63230GT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX A63230GT. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX A63230GT handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX A63230GT te teleladen.


AEG-ELECTROLUX A63230GT : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (197 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX A63230GT MANUAL 2 (1946 ko)
   AEG-ELECTROLUX A63230GT (198 ko)
   AEG-ELECTROLUX A63230GT MANUAL 2 (1946 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX A63230GT

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gefriertruhen Chest freezers Congélateurs-horizontaux Congélatori orizzontali Diepvrieskisten Säiliöpakastimet Gebrauchsanweisung Operating Instructions Mode d'emploi Istruzioni per l'uso Gebrauiksaanwijzing Käyttöohje D Inhalt Seite Bildseiten (bitte ausklappen) 4/5 Allgemeine Hinweise 8/9 Gewerbliche Nutzung, Aufstellort, Vor Inbetriebnahme, Anbringen der LagerkorbGriffe Inbetriebnahme, Temperatur-Regelung, 9/10 Energiesparen bei Halb-oder Teilbeladung Einfrieren; Tiefkühllagern und Umgang mit der Kälte Abtauen und Reinigen, Störungen und 11/12 Kundendienst Reparaturbedingungen Abschalten des Gerätes, Tips zur Energie13 Einsparung Wenn Sie einmal umziehen wollen, Deckel-Schloß Rolle des Druckausgleichventils Garantiebedingungen 14 F Contenu Page Pages avec figures 4/5 Remarques générales 21 Utilisation professionnelle, 21/22 Lieu d'implantation, Avant la mise en service, Mise en place des poignées de panier Mise en service, Régulation de la tempéra22 ture, Economie d'énergie avec une demi-charge ou une charge partielle Congélatiom, stockage et comportement à 23 l'égard du froid Dégivrage et nettoxage, Pannes et service 24 après-vente Arrêt du congélateur, Conseils pour 25 économiser de l'énergie, accessoires supplémentairs Le rôle de la soupape 26 compensateur de pression GB Contents Page Illustration pages (please unfold) 4/5 General instructions 15 Industrial use, Choice of location, Before starting up, Fitting of basket handles Starting up, Temperature regulation 16/17 Energy-saving during half- or part-loading, Freezing fresh food. The do's and don'ts 17 of storing frozen fodd Defrosting and cleaning 18 Faults and sevicing, When not in use, 19 Hints on energy-saving, Special accessories The role of the pressure 20 equalisation valve 2 I Indice pagina 4/5 27 27 28 29 30 31 32 Pagina illustrate (vi preghiamo di aprire) Indicazioni generali Uso industriale, Luogo di installazione, Prima della messa in funzione Montaggio delle maniglie dei cestelli di conservazione, Avviamento in funzione, Regolazione della temperatura Risparmio di energia con mezzacarica o carica parziale, Congelazione Conservazione in stato congelato e maneggio del freddo, Decongelazione e puliza Difetti e servizio tecnico assistenza clienti Disinserzione dell'apparecchio, Consigli per economizzare energia, Accessori speciali La funzione della valvola equillibratrice di pressione SF Sisällys Kuvasivut (avvaa) Yleisiä neuvoja Sijoitus Ennen käyttöönottoa, korien kahvojen asennus Käyttöönotto ja lämpötilansäätö Sähkönsäästö vajaatäytöllä Pakastaminen ja sälytys Sulatus ja puhdistus Häiriöt ja huoito Virran katkaisu, energiansäästöneuvoja Paineentasainventtiilin rolli sivu 4/5 40 41 42 42 43 32 NL Inhoud Pagina 4/5 34 34 35 36 37 38 Afbeeldingen (uitklapbare pagina's) Algemene aanwijzingen Industrieel gebruik, Opstelling, Vóór het in gebruik nemen, Aanbrengen van de korfgrepen In gebruik nemen, Temperatuurregeling, Energie besparen als de kast half of gedeeltelijk vol is Invriezen, Opsiaan en met koude orngaan Ontdooien en reinigenm Storingen en klantenservice Uitschakelen van het toestel, Tips voor het besparen van energie, Extra leverbare accessoires Rol van de drukvereffeningsklep 3 1 2 3 4 4 5 8 6 9 7 10 5 6 ATTENTlE! NL Als uw nieuwe toestel een ouder model vervangt, maakt u het oude toestel dan direkt onbruikbaar: steker uit de kontaktdoos trekken, aansluitsnoer alsnijden en de steker en de rest van het snoer apart weggooien. Een eventueel snap- ol grendelslot van het oude toestel Dok on- bruikbaar maken, voordatu het toestel wegdoet ol voor milieuvriendelijke verwerking zorgt. U verhindert daardoor, dat spelende kinderen elkaar of zichzell erin opsluiten en daardoor in levensgevaar komen. [. . . ] - want als de inhoud bevriest, kan de glazen fles knappen of zelfs uit elkaar springen. Gedistilleerd en dranken met een hoog alkoholpercentage kunt u daarentegen wel in de diepvrieskist leggen. Konsumptie-ijs en vethoudende levensmiddelen moeten onderin de diepvrieskist (in de buurt van de bodem) worden bewaard. Diepvriesprodukten niet met natte handen aanraken, de handen kunnen er dan aan vastvriezen. U mag geen warme levènsmiddelen in de diepvrieskist zetten om af te koelen, dat leidt tot sterke rijpvorming in de binnenruimte en kost stroom. Als u de nuttigevinhoud van het toestel optimaal wilt benutten en bijzonder veel diepvries- 36 NL produkten moet onderbrengen, kunt u alle korven eruit nemen. Ook bij deze wijze van beladen is een juist funktioneren van uw toéstel gewaarborgd. Voor het opvangen van het dooiwater vervvijdert u de afsluitstop in dé bódem van de vrieskist. U moet echter niet vergetèn, óm eerst de uitgenomen scheidingswand of een platte schaal of bak onder de uitloop te zetten (afb. Na beëindiging van het ontdooiproces moet de afsluitstop weer op zijn plaats gezet worden. Binnen- en buitenkant en de accessoires van de diepvrieskist reinigt u met lauw water met wat afwasmiddel. 10 minuten weer in de kist gelegd worden (zie ook "In gebruik nemen"). Ontdooien en reinigen Tijdens het gebruik en bij het openen van het deksel slaat de vochtige lucht als rijp op de binnenruimte neer. Sterke rijpvorming kunt u voorkomen door de diepvrieskist niet onnodig lang open te laten staan. U bespaart daardoor ook stroom, want een te dikke rijplaag beirivloedt de werking van het aggregaat. Het verdient aanbeveling uw diepvrieskist minstens één maal per jaar rasp. indien zich een te dikke rijplaag gevormd heeft, te ontdooien, bij voorkeur op een tijdstip waarop de kist leeg of slechts ten dele beladen is. Elke temperatuurstijging vermindert de houdbaarheid van de diepvriesprodukten. 12 uur de snelvriesschakelaar in, zodat in de diepvriesprodukten een koudereserve ontstaat. De diepvriesproduktén die zich nog in de kist bevinden, worden dan goed verpakt, in enkele lagen krantenpapier gewikkeld en op een koele plaats gelegd (bijv. Voor het ontdooien schakelt u de diepvrieskist uit (steker uit de kontaktdoos trekken of zekering losdraaien), het groene bedrijfskontrolelampje gaat uit. U kunt het ontdooiproces bespoedigen door een schaal of pan met beef water in de kist te zetten en loskomende stukken ijs reeds te verwijdéren, voordat ze geheel zijn ontdooid. Nooit proberen, met behulp van elek'trische verwarmingstoesteÏlen het ontdooiproces te bespoedigen! [. . . ] Als de levensmiddelen in de vriezer niet goed zij n verpakt zaj het verdampende vocht bevriezen op de binnenwanden van de vriezer. Overtuig u ervan dat de levensmiddelen goed zijn verpakt. Service en onderhoud Het LOW FROT systeem behoeft geen onderhoud. Ve rder moet de vriezer van tijd tot tijd worden schoongemaakt Indien nodig kan het pijpje worden gereinigd met een zachte doek. Gebruik geen scherp gereedschap, aangezien dit het systeem kan beschadigen. 39 Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX A63230GT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX A63230GT zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag