Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 9140D-M/NL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 9140D-M/NL. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX 9140D-M/NL handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 9140D-M/NL te teleladen.


AEG-ELECTROLUX 9140D-M/NL : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (98 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX 9140D-M/NL

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Het aansluitsnoer moet zodanig gelegd of opgehangen worden dat geen gevaar voor beschadigen van het snoer bestaat. 2 Het gebruik Flamberen onder de afzuigkap is niet toegestaan. Open vuur zoals bijvoorbeeld een hoge, onbedekte gasvlam, is gevaarlijk voor de filters en kan brand veroorzaken. Doof de vlammen, maar doe dat nooit met water! q q Het afdanken q Wees ook bij het afdanken van het apparaat beducht op gevaar. Knip, nadat u de steker uit het stopcontact genomen hebt, het aansluitsnoer bij de ingang van de kap af. [. . . ] Breng het glazen afdekkapje weer aan en bevestig het met de schroef. afb. 5 Technische gegevens Model Afmetingen hoogte breedte diepte 9140 D 752 - 930 mm 1000 mm 700 mm 2 x PL 9 W 2 230V 50Hz 205 W 8 29 Verlichting Vetfilters Netspanning Aansluitwaarde 700 1000 Extra accessoires Koolstoffilter, wanneer de kap als circulatiekap gebruikt wordt, moet hij van een filter met actieve koolstof voorzien worden. Indien AEG Huishoudelijke Apparaten binnen 12 (twaalf) maanden na aflevering, onder overlegging van de aankoopfakturen, in kennis wordt gesteld van gebreken aan de geleverde toestellen die hun oorzaak vinden in materiaalof constructiefouten, verbindt AEG zich genoemde gebreken te herstellen en wel onder de volgende voorwaarden: Arbeids-, voorrij- en materiaalkosten zullen de cliënt niet in rekening worden gebracht; de kosten van een volgens AEG noodzakelijke verzending komen voor rekening van AEG, mits deze verzending geschiedt in overleg met en met instemming van AEG. De garantietijd is beperkt tot 6 maanden, indien het toestel industrieel of in gemeenschappelijke ruimten wordt gebruikt. Voor hermetisch gesloten koelsystemen (motorcompressor, koellichaam, koelleiding en condensor) gelden de volgende garantiebepalingen: Gedurende de eerste 12 maanden na aankoop, volledige garantie, conform artikel 1. Gedurende het tweede tot en met het vijfde jaar na aankoop, wordt naast het arbeidsloon en voorrijkosten resp. Indien een binnen de garantietermijn opgetreden defect niet binnen 2 maanden kan worden hersteld, volgt kosteloze omruiling van het toestel. Alle garantieverplichtingen vervallen: Indien het toestel niet volgens de gebruiksaanwijzing en/of voor andere dan gewone huishoudelijke doeleinden is gebruikt. Indien aan het toestel door anderen dan AEG reparaties zijn verricht of veranderingen zijn aangebracht. Indien beschadigingen of defecten zijn opgetreden ten gevolge van niet volgens de voorschriften uitgevoerde aansluiting, niet deskundig gebruik, niet opvolgen van de inbouwvoorschriften en gebruiksaanwijzingen 5. Indien binnen de garantietermijn door AEG reparaties worden verricht, wordt de oorspronkelijke garantietermijn niet verlengd. Op reparaties buiten de garantietermijn, door AEG verricht, en op de hierbij geleverde, betaalde en gemonteerde onderdelen verleent AEG Huishoudelijke Apparaten 1 jaar garantie. Indien na driemaal uitvoeren van eenzelfde reparatie, hetzelfde defect opnieuw optreedt en geen afdoend resultaat van een opnieuw uitvoeren van een reparatie verwacht mag worden, zal een nieuw exemplaar of soortgelijk toestel worden aangeboden. De aanbieding geschiedt tegen bijbetaling op basis van een te bepalen jaarlijks afschrijvingspercentage. 8 Reparatievoorwaarden Onze reparatievoorwaarden zijn conform de afspraak tussen de Consumentenbond en Vlehan* Art. 1 Aan de consument zal na een melding van een storing zo mogelijk direct, doch uiterlijk binnen één werkdag worden medegedeeld op welke dag het bezoek van de technicus zal plaatsvinden. De reparatie zal als regel binnen zeven werkdagen na de melding zijn uitgevoerd. Alvorens de reparatie wordt verricht zal de technicus een onderzoek uitvoeren naar de vermoedelijke oorzaak van de gemelde storing. Aan de hand hiervan zal hij een zo nauwkeurig mogelijke, gespecificeerde begroting maken van de totale reparatiekosten inclusief voorrijkosten en diagnosekosten. Desgevraagd zal deze begroting door de technicus schriftelijk worden vastgelegd. Op de uitgewisselde en betaalde onderdelen geldt een garantietermijn van 12 maanden. Bij een beroep op garantie op de reparatie dient de consument op verzoek de gespecificeerde rekening van de voorgaande reparatie aan de technicus te overleggen. 7 Indien na driemaal uitvoeren van eenzelfde reparatie hetzelfde defect bij normaal huishoudelijk gebruik opnieuw optreedt binnen de onder art. [. . . ] De installateur moet bepalen welk materiaal in dit geval het best gebruikt kan worden. b afb. 10 a Tijdens de hierna volgende werkzaamheden mag de stekker niet in het stopcontact zitten. 13 q Bevestig, tijdelijk met één schroef, de onder- en bovenkant van de schoorsteen aan elkaar "a" (afb. 10). Bevestig de bovenkant van de schoorsteen aan de draagconstructie "b" (afb. 10). Draai de 4 zelfborgende moeren een stukje op de draadeinden op de bovenkant van de kap (afb. 11). Monteer de kap door middel van de draadeinden en de borgmoeren aan de onderkant van de draagstructuur. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX 9140D-M/NL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX 9140D-M/NL zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag