Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 88101KF-N 99O

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 88101KF-N 99O. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX 88101KF-N 99O handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 88101KF-N 99O te teleladen.


AEG-ELECTROLUX 88101KF-N 99O : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (354 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX 88101KF-N 99O (259 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX 88101KF-N 99O

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 88101 KF N Gebruiksaanwijzing Glaskeramische inductie kookplaat 2 Geachte mevrouw, heer Hartelijk dank voor het kiezen van een van onze kwaliteitsproducten. Zo kunt u dankzij de combinatie van functioneel de sign en hoogwaardige technologie rekenen op optimale prestaties en bedie ningsgemak. tot uitdrukking in het energiebesparend functioneren van dit apparaat. Om er zeker van te zijn dat uw apparaat optimaal en onberispelijk presteert, dient u deze gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen. [. . . ] l water per 750 g aardappels Tot 3 l vloeistof plus in gredinten Duur Aanwijzingen/tips 23 Wellen 25 50 min. 34 Stomen Stoven 20 45 min. Koken van aardappels 45 Koken Koken van grotere hoeveel heden, eenpansgerechten en soep 67 Zacht braden Sterk braden Aan de kook bren gen Aan bra den Frituren Schnitzel, cordon bleu, kar bonade, gehaktballen, braad worst, lever, roux, eieren, omelets, oliebollen Aardappel koekjes, lende stukken, steaks, pannenkoe ken 20 60 min. 60 150 min. Voortdurend bakken 5 15 min. per pan Tussendoor keren 78 Tussendoor keren 9 Aan de kook brengen van grotere hoeveelheden water, pasta koken, aan braden van vlees (goulash, stoofvlees), frituren van patates frites De Powerfunctie is geschikt voor het koken van grote vloeistofhoeveelheden. Reiniging en onderhoud 23 Reiniging en onderhoud 1 1 1 Voorzichtig!Verwijder resten met water en handafwasmiddel. Reinig het apparaat na ieder gebruik 1. Maak het apparaat schoon met een vochtige doek en een klein beetje handaf wasmiddel. Wrijf het apparaat droog met een schone doek. Verwijder verontreinigingen 1. Verwijder verontreinigingen door de schraper over het oppervlak te laten glijden. Maak het apparaat schoon met een vochtige doek en een klein beetje handaf wasmiddel. Wrijf het apparaat droog met een schone doek. verwijderen Soort vervuiling Suiker, suikerhoudende gerechten Kunststoffen, aluminiumfolies Kalk en watersporen Vetspatten metaalachtig glanzende verkleuringen direct ja Glasschraper* ja ja ja ja Speciaal schoonmaak middel voor glaskera miek of roestvrij staal* bij afgekoeld apparaat met *Glasschrapers en speciale schoonmaakmiddelen voor glaskeramiek of roestvrij staal zijn verkrijgbaar in de vakhandel. 3 3 Hardnekkige verontreinigingen verwijderen met een speciaal schoonmaakmiddel voor glaskeramiek of roestvrij staal. Krassen of donkere vlekken in het glaskeramiek kunnen niet meer worden ver wijderd, zij hebben echter geen invloed op het functioneren van het apparaat. 24 Wat is er aan de hand als . . . Wat is er aan de hand als . . . Storing De kookzones kunnen niet worden ingeschakeld of wer ken niet Mogelijke oorzaak Sinds het inschakelen van het apparaat zijn meer dan 10 se conden verstreken De vergrendeling is ingescha keld Oplossing Apparaat opnieuw inschake len. Vergrendeling uitschakelen (zie hoofdstuk "Bedienings veld vergrendelen/ontgrende len") Kinderbeveiliging deactiveren (zie hoofdstuk "Kinderbeveili ging") Raak slechts n sensorveld tegelijk aan Eventueel op het bedienings veld liggende voorwerpen (pan, vaatdoek o. i. d. ) verwijde ren. Apparaat opnieuw inscha kelen STOP+GO uitschakelen Neem contact op met de klan tenservice wanneer de kook zone toch heet is. De kookzone laten afkoelen De hoogste kookstand heeft hetzelfde vermogen als het automatische kooksysteem Sensorvelden vrij maken De kinderbeveiliging is inge schakeld Er zijn meerdere sensorvelden tegelijk aangeraakt Veiligheidsuitschakeling is ge activeerd STOP+GO is actief De restwarmte indicatie geeft De kookzone is slechts kort ge niets aan bruikt en is daarom nog niet heet De automatische kookactive ring schakelt niet in De kookzone heeft nog een restwarmte De hoogste kookstand is inge steld Herhaalde signaaltoon (6x), het apparaat schakelt uit Er gaat een geluidssignaal af als het apparaat is uitgescha keld Een of meerdere sensorvelden zijn langer dan 10 seconden bedekt Het bedieningspaneel wordt geheel of deels door voorwer pen afgedekt Verwijder de voorwerpen Een zoemer is hoorbaar en het Het sensorveld Aan/Uit wordt apparaat wordt automatisch geblokkeerd, bijv. De indicatie wisselt tussen twee kookstanden Power Management redu ceert het vermogen van deze kookzone Geen voorwerpen op het be dieningsveld leggen Zie hoofdstuk "Powerfunctie in /uitschakelen" Wat is er aan de hand als . . . 25 Storing knippert Mogelijke oorzaak Ongeschikt kookgerei Geen kookgerei op de kookzo ne De diameter van de bodem van het kookgerei is te klein voor de kookzone Oplossing Geschikt kookgerei gebruiken Kookgerei plaatsen Op een kleinere kookzone plaatsen Geschikt kookgerei gebruiken Kookzone uitschakelen Kook zone nogmaals inschakelen Kookzone uitschakelen Kook zone nogmaals inschakelen Apparaat een aantal minuten van de voeding scheiden (ze kering uit de huisinstallatie nemen) Als na het inschakelen de fout nogmaals wordt aangege ven, contact opnemen met de servicedienst Verduister kort het bediening spaneel, bijvoorbeeld met de hand. Schakel het ap paraat weer in. brandt Oververhittingbeveiliging van de kookzone is geactiveerd Schakelt automatisch uit is geactiveerd. en nummer wordt aange geven Fout in de elektronica en een minteken wordt weergegeven Te sterke lichtinval op het be dieningspaneel, bijvoorbeeld fel zonlicht 1 3 Wanneer u de storing niet kunt verhelpen met de hierboven gegeven aanwijzingen, neem dan contact op met uw vakhandel of met onze servi ce afdeling. Reparaties aan het apparaat mogen alleen door vakmensen worden uitgevoerd. Onvakkundige reparaties kunnen tot aanzienlijke risico's voor de gebruiker leiden. Bij een onjuiste bediening wordt het bezoek van de servicetechnicus ook tijdens de garantieperiode in rekening gebracht. 26 Afvalverwerking Afvalverwerking 2 Verpakkingsmateriaal De verpakkingsmaterialen zijn niet schadelijk voor het milieu en herbruikbaar. Verwijder de verpakkingsmaterialen in overeenstemming met de aanduiding bij de ge meentelijke inzamelplaatsen in de daarvoor bestemde containers. 2 Oud apparaat verwijderen Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecy cled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u het best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht. W Montageaanwijzing 27 Montageaanwijzing 1 Veiligheidsaanwijzingen Let op!De in het land van gebruik geldende wetgeving, verordeningen, richtlijnen en normen dienen te worden nageleefd (veiligheidsvoorschriften, vakkundige recy cling volgens de voorschriften, enz. ). [. . . ] Deze garantie omvat het kosteloos uitvoeren van een hernieuwde reparatie. Op de uitgewisselde en betaalde onderdelen geldt een garantietermijn van 12 maanden. Bij een be roep op garantie op de reparatie dient de consument op verzoek de gespecificeerde rekening van de voorgaan de reparatie aan de technicus te overleggen. 7 Indien na driemaal uitvoeren van eenzelfde reparatie hetzelfde defect bij normaal huishoudelijk gebruik opnieuw optreedt binnen de onder art. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX 88101KF-N 99O

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX 88101KF-N 99O zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag