Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 5160E-B

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 5160E-B. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX 5160E-B handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 5160E-B te teleladen.


AEG-ELECTROLUX 5160E-B : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2801 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX 5160E-B

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] O dl ite oz m ate rij za pak ov e u odgov ui al anj araj k onte j r u obj k tu za odl ne e aganj zaj dnick og ee sm e a. O m oguiv da ov i iranj si aj proizv bude odl e n na prav an nacin, od oz il pom az e te u spre cav u m oguih ne gativ anj nih posldica po ok ruz e nj i zdravj l do e e lj e udi, k oj bi u suprotnom m ogl da doe zbog ih o ne odgov ue g ruk ov a otpadnim araj anj m ate rij a ov proizv am og oda. Oz av ij ik 8 77 O dl aganj e M ate rij za pak iranj al e M ate rij za pak iranj be zopasan j za ok ol al e e inu i m oz e se re cik l irati. [. . . ] Um e tanj bate rij e a O tk l te i uk l j ucaj onite gornj dio zak re tanj m u i e sm j ru k azal i na satu (sl a 2a). e j k ik Bate rij um e tnite na oznace ni nacin na e k uistu k oj odgov pol tu (sl a 2b). I ara arite ik Ponov nam j stite gornj dio i zak l te ga no e i j ucaj zak re tanj m u sm j ru obrnuto od k azal i na e e j k satu. Elk trom agne tinio sude rinam um o dire k tyv e 89 / 336/ EEB su pak e itim ais, atl tais 9 2/ EEB ik 31/ ir 9 3/ EEB 68/ M ode d'e m pl oi L 'appare il st conçu pour faire m ousse r de e pe tite s q uantités de l uide . Ge e f de e ge bruik saanw ij zing door aan e e n e v ntue l e e v ge nde e ige naar v h e t apparaat. ) w ordt de aandach t e ge v stigd op aanw ij e zinge n die v be l zij an ang n v Uw v il e id of v h e t goe d oor e igh oor functione re n v h e t apparaat. E D it te k e n be ge lidt u stap v stap bij de e oor be die ning v h e t toe ste l an . De re ndabe l e n e m il uv nde lk e toe passing v h e t toe ste l ie rie ij an zij m e t e e n k l e rbl ge k e nm e rk t. Ok e e Al h e t toe re ntal s duide lk m inde r h oog ij w ordt, rak e n de batte rij n le g e n m oe te n ee v rv e ange n w orde n. ) A B C D E F j ungim o m ygtuk as K orpusas su nuim am u dangte l iu Spiral pl tuv inis ak as L ik l su stal stov aik is iniu u K ak av m il l purk stuv os te i as T pl ste l (m atom a num us dangte l ipo ok ) 72 13 Be die ningsinstructie s H e t apparaat is be doe l om e e n k line d e h oe v e le id voe istof sch uim e nd te m ak e n. Eh l D e capacite it v h e t apparaat is nie t an v doe nde om dik k e , brij tige ol ach lv nsm idde ln of grote h oe v e le de n te ee e eh v rw e rk e n. H oud de m e lsch uim e r l k daarom h oge r naarm ate h e t sch uim m e e r om h oog k om t. Na onge v e r 15 tot 20 se conde n h e bt u e v doe nde sch uim v één of tw e e k oppe n ol oor cappuccino. L de sch uim e nd ge m aak te aat m e l 1 tot 2 m inute n ruste n om e rv te k oor zorge n dat h e t sch uim zij optim al n e ste v e id k rij Na h e t afsch e ppe n v h e t igh gt. Elk trom agntisk s sav noj bas D ire k tv e ie am a 89 / 336/ EEC ar l um ie m 9 2/ EEC un aboj 31/ 9 3/ EEC 68/ O psl ag Be w aar de m e lsch uim e r zo m oge lk in de k ij h oude r (figuur 1/ ). D Al u h e t apparaat l nd be w aart, lt e r dan s igge e op dat spiraal garde nie t v rboge n k an e w orde n. [. . . ] D aarv tre k t u de h oude r oor v de tafe l an standaard af e n be v stigt u h e m e m e t de bij lv rde pl n e n sch roe v n ge e e ugge e aan de m uur (figuur 4). Te ch nisch e ge ge v ns e T ge stane batte rij n: oe e M ignon/ AA D it apparaat v doe t aan de v ge nde EU ol ol rich tlne n: ij · M 14 71 Util izcij a Ie pak oj a m ate ril um s Ie pak oj a m ate rilir v i draudzgi un v um i ide ar tik t prstrdti. ) Princip v izm antot j bk uru pie nu, be t t ar e sv aigum s un paste rizcij pak pe ie te k m as re zul ttu. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX 5160E-B

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX 5160E-B zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag