Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 35741G-M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 35741G-M. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX 35741G-M handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 35741G-M te teleladen.


AEG-ELECTROLUX 35741G-M : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (380 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX 35741G-M (311 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX 35741G-M

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Het paneel onder de kookplaat moet eenvoudig kunnen worden verwijderd, zodat bij evt. reparatie de kookplaat kan worden losgekoppeld. 60 Veiligheid van kinderen · Dit apparaat is bedoeld voor het gebruik door volwassenen. Het is gevaarlijk om kinderen het apparaat te laten bedienen of als speelgoed te laten gebruiken. · Houd tijdens het gebruik van de kookplaat kinderen uit de buurt. [. . . ] 1) Pannendragers en branderdeksel losnemen en de kookplaat ondersteboven draaien. 2) De afdichting aan de onderzijde van de kookplaat aanbrengen, zie afbeelding. 3) De kookplaat in de uitsparing plaatsen en naar beneden drukken, zodat hij stabiel op het meubel rust, zie afbeelding. De veren aan de zijkant zorgen ervoor dat de kookplaat vast blijft liggen. Dit apparaat voldoet aan de volgende EU-richtlijnen: - 73/23 en 90/683 (laagspanningsrichtlijn) - 89/336 (EMC-richtlijn) - 90/396 (m. b. t. algemene normen) en latere wijzigingen a A) afdichting 4 13 Gasaansluiting De aansluiting moet door een erkend installateur en volgens NEN 1078 worden gemaakt. De kookplaat is vanuit de fabriek gemaakt en ingesteld voor de gassoort zoals aangegeven op het typeplaatje. Controleer of deze gegevens overeenkomen met de geleverde gassoort in de woning. Schroef de onderdelen eerst losjes in elkaar, bepaal de juiste richting en draai de wartel dan stevig vast. Beschrijving van de kookplaat 2 6 4 1. bedieningsknoppen A aansluitpijp met wartel B ringetje C haakse fitting 3 A B C 6. Controleren of alle verbindingen naar het apparaat goed gasdicht zijn, dient te geschieden met een zeep-oplossing, nooit met een vlam. Aanwijzingen voor het gebruik Elektrische aansluiting · De aansluiting moet volgens NEN 1010 en eventuele speciale voorschriften van het plaatselijke energiebedrijf worden uitgevoerd. · Controleer of de zekeringen en de huisinstallatie de belasting van het apparaat kunnen verdragen (zie typeplaatje). 5 De consument ontvangt een gespecificeerde rekening met vermelding van type en serienummer van het apparaat, omschrijving van de diagnose, toegepaste tarieven, gebruikte onderdelen en materialen en een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden. De betaling van de rekening dient tegen afgifte van een reparatienota direct contant of door middel van een gegarandeerd betaalmiddel plaats te vinden. 6 Op elke uitgevoerde en betaalde reparatie zal bij normaal huishoudelijk gebruik een volledige garantie van minimaal 3 maanden worden gegeven. Deze garantie omvat het kosteloos uitvoeren van een hernieuwde reparatie. Op de uitgewisselde en betaalde onderdelen geldt een garantietermijn van 12 maanden. Bij een beroep op garantie op de reparatie dient de consument op verzoek de gespecificeerde rekening van de voorgaande reparatie aan de technicus te overleggen. 7 Indien na driemaal uitvoeren van eenzelfde reparatie hetzelfde defect bij normaal huishoudelijk gebruik opnieuw optreedt binnen de onder art. 6 bedoelde garantietermijn en redelijkerwijs een afdoend resultaat bij het opnieuw uitvoeren van de reparatie niet verwacht kan worden, zal aan de consument een nieuw exemplaar of soortgelijk toestel van hetzelfde merk worden aangeboden tegen bijbetaling op basis van een per product te bepalen jaarlijks afschrijvingspercentage. 8 Vervangen onderdelen stelt de technicus weer ter beschikking van de consument, met uitzondering van de onder garantie of tegen een gereduceerde prijs vervangen onderdelen. 9 Een reparatie dient op zodanige wijze te worden uitgevoerd, dat een toestel daarna weer volledig voldoet aan de veiligheidsvoorschriften, die op grond van een van fabriekswege aangebracht veiligheidskeurmerk gelden, danwel bij het ontbreken daarvan, aan de wettelijke vereisten terzake. Dit houdt ondermeer in, dat reparaties moeten worden uitgevoerd met originele en door de fabrikant ook terzake van veiligheidskeurmerken en ­voorschriften gegarandeerde onderdelen. [. . . ] ­ Indien aan het toestel door anderen dan AEG op ondeskundige wijze reparaties zijn verricht of veranderingen zijn aangebracht. ­ Indien beschadigingen of defecten zijn opgetreden ten gevolge van niet volgens de voorschriften uitgevoerde aansluiting, niet deskundig gebruik, alsmede het niet opvolgen van de inbouwvoorschriften en gebruiksaanwijzingen. 8 Reparatievoorwaarden Onze reparatievoorwaarden zijn conform de afspraak tussen de Consumentenbond en Vlehan*. 1 Aan de consument zal na een melding van een storing zo mogelijk direct, doch uiterlijk binnen één werkdag worden medegedeeld op welke dag het bezoek van de technicus zal plaatsvinden. De reparatie zal als regel binnen zeven werkdagen na de melding zijn uitgevoerd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX 35741G-M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX 35741G-M zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag