Gebruiksaanwijzing ACER P1223 QUICK START GUIDE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ACER P1223. Wij hopen dat dit ACER P1223 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ACER P1223 te teleladen.


ACER P1223 QUICK START GUIDE: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1296 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ACER P1223 (1222 ko)
   ACER P1223 ǔ (4993 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ACER P1223QUICK START GUIDE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Waarschuwing- aathetapparaatafkoelenvoordatudelamp L vervangtenvolgalleinstructiesvoorde aanpassing. Waarschuwing- Hg-Delampbevatkwik. Gooidelampwegin overeenstemmingmetdelokalewettenopafvalverwijdering. Zieww. lamprecycle. org. Waarschuwing- itproductzalzelfdelevensduurvandelamp D detecteren. Zorgdatudelampvervangtwanneer dewaarschuwingsberichtenwordenweergegeven. Waarschuwing- teldefunctie"Lampreset"inhetOSD-menu S "Standaardinstelling"opnieuwinnadatude lampmodulehebtvervangen(ziepagina25). [. . . ] Blokkeren Omhetbeeldophetscherm tepauzeren. . . . Nederlands Inleiding 5 Trapeziumcor- Pasdebeeldvervormingaan rectie diedoorhetkantelenvande projectorwordtveroorzaakt (±15gradenverticaal). Bron Drukop"bron"omdebron RGB, Component, S-Video, Composiet, DVIenHDTVte selecteren. Menu Drukop"menu"omhet OSD-menu(Onscreen display)testarten, terug tekerennaarhethoogste niveauvanhetOSD-menu voorhetgebruikvanhet OSD-hoofdmenu. Helder Wijzigdeaanpassingenen instellingenopnieuwnaarde standaardfabriekswaarden. Video1-bron Drukop"video1"om (S-Video) devideo1-aansluitingte kiezen. Video2-bron Drukop"video2"om (Composiet) devideo2-aansluitingte kiezen. Opnieuwsyn- Synchroniseertdeprojector chroniseren automatischmetde invoerbron. Vierrichting- Gebruikdeknoppen stoetsenvoor omhoog, omlaag, linksen selectie rechtsomitemsteselecteren ofuwselectieaantepassen. Bronvergren- Drukop deling "bronvergrendeling"omde opgegevenaansluitingte vergrendelen. Drukopnieuw omteontgrendelen. Volume-/+ Hetluidsprekervolume verhogen/verlagen. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Nederlands. . . 0 17 Bewerking De projector aansluiten VGA, DVI 8 Video-uitgang DVD-speler, Set-top box, HDTV-ontvanger 3 5 7 2 6 4 1 Doorde verschillenin toepassingenvoor elkland, kunnen sommigeregio's andereaccessoires hebben. RS232 S-Video-uitgang 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alsueenkrachtigerbeeldwenst, pastudeinstellingaanin derichtingvandemaximalewaarde. Alsueenvloeienden natuurlijkerbeeldwenst, pastudeinstellingaaninderichtingvan deminimalewaarde. Kleurtemperatuur Hiermeekuntudekleurtemperatuuraanpassen. Bijeenhogere Degamma temperatuurziethetschermerkoeleruit, bijeenlageretemperatuur zietheterwarmeruit. Hiermee kunt u een degamma-tabel kiezen die fijn werd afgestemd omdebestebeeldkwaliteitvoordeinvoerteleveren. . . . Nederlands Bedieningselementen gebruiker Foto (Videomodus) Weergavemodus Er zijn talrijke instellingen die vooraf in de fabriek zijn gedefinieerd envoorverschillendetypenbeeldenzijngeoptimaliseerd. Helderheid Drukop omhetbeelddonkerdertemaken. Pastdehelderheidvanhetbeeldaan. Drukop omhetbeeldhelderdertemaken. Contrast etcontrastbeheerthetverschiltussendeheldersteendonkerste H gedeeltenvanhetbeeld. Alsuhetcontrastaanpastwordtde hoeveelheidzwartenwitinhetbeeldgewijzigd. Drukop omhetcontrastteverlagen. 20 Bedieningselementen gebruiker Verzadiging Pasteenvideobeeldaanvanzwart-witnaarvolledigverzadigde kleuren. Drukop omdehoeveelheidkleurinhetbeeldteverlagen. Kleurtint Pastdekleurbalansvanroodengroenaan. Drukop omdehoeveelheidgroeninhetbeeldteverhogen. Scherpte Pastdescherptevanhetbeeldaan. Drukop omdescherpteteverminderen. Witsegment GebruikdeinstellingWitsegmentomhetniveauvanhet witsegmentvandeDMD-chipintestellen. 0staatvooreen minimaalwitsegmenten10staatvooreenmaximaalwitsegment. Alsueenkrachtigerbeeldwenst, pastudeinstellingaanin derichtingvandemaximalewaarde. Alsueenvloeienden natuurlijkerbeeldwenst, pastudeinstellingaaninderichtingvan deminimalewaarde. Kleurtemperatuur Hiermeekuntudekleurtemperatuuraanpassen. Bijeenhogere Degamma temperatuurziethetschermerkoeleruit, bijeenlageretemperatuur zietheterwarmeruit. Hiermee kunt u een degamma-tabel kiezen die fijn werd afgestemd omdebestebeeldkwaliteitvoordeinvoerteleveren. 2. . . Nederlands Bedieningselementen gebruiker Beeldscherminstelling Trapeziumcorrectie P asdebeeldvervormingaandiedoorhetkantelenvandeprojector wordtveroorzaakt. (±15graden). Horizontalepositie Drukop omhetbeeldnaarlinksteverplaatsen. Beelverhouding ebruikdezefunctieomdegewenstehoogte-breedteverhoudingte G kiezen. D itformaatisvoor4x3-invoerbronnendienietverbeterdzijn voorbreedbeeld-tv. 16:9 4:3 D itformaatisvoor16:9-invoerbronnen, zoalsHDTVenDVDdie verbeterdzijnvoorbreedbeeld-tv. Native Ditformaatgeefthetoriginelebeeldweerzonderenigeschaling. Nederlands. . . [. . . ] Z orgervoordathetprojectieschermopdevereisteafstandvan1, 2 tot12, 0metervandeprojectorstaat(ziepagina16). Probleem: Het beeld wordt uitgerekt wanneer 16:9 DVD wordt weergegeven D eprojectordetecteertautomatisch16:9DVDenpastdehoogtebreedteverhoudingdoortedigitaliserennaarvolledigeschermgrootte meteenstandaardinstellingvan4:3. D eprojectordetecteertautomatisch16:9DVDenpastdehoogtebreedteverhoudingdoortedigitaliserennaarvolledigeschermgrootte meteenstandaardinstellingvan4:3. : A lsueen16:9DVDafspeelt, selecteerdanhettypehoogtebreedteverhouding4:3opuwDVD-speler. Alsuhettypehoogte-breedteverhouding4:3nietkuntselecteren opuwDVD-speler, selecteerdandehoogte-breedteverhouding 4:3inhetOSD-menu. Probleem: Het beeld is omgedraaid S electeer"Beeldscherminstelling-->Projectie"inhetOSDenpas derichtingvandeprojectieaan. Nederlands. . . 0 Bijlagen Probleem: Lamp is doorgebrand of maakt een knallend geluid A lsdelampheteindevanzijnlevensduurbereikt, zalhij doorbrandenofeenluidknallendgeluidmaken. Alsdatgebeurt, zaldeprojectornietopnieuwinschakelentotdelampmoduleis vervangen. Omdelamptevervangen, volgtudeproceduresdie zijnbeschrevenonder"Delampvervangen" Probleem: Bericht LED-lamp Message Stand-by (Voedingskabelingang) Deprojectorin(Opwarmen) Lamplighting(Weergeven) Uitschakelen(afkoelen-I) Uitschakelen(afkoelen-II) Stabiellicht=> Geenlamp=> Fout(Lampdefect) Fout (Ventilatorvergrendeling) Fout(Overtemp. ) Stand-bymodus(Lamp defect) Stand-bymodus (Ventilatorvergrendeling) Stand-bymodus(Over temp. ) Knipperend (1sec. ) Knipperend (0, 5sec. ) Knipperend (0, 5sec. ) Knipperend (1sec. ) Knipperend (0, 5sec. ) Voedings-LED (Blauw) Knipperend (0, 5sec. ) (Rood) (Paars) . . . Nederlands Bijlagen Probleem: Herinneringsberichten Oververhit-deprojectorheeftdeaanbevolenbedrijfstemperatuur overschredenenmoetafkoelenvoordatuhetapparaatkunt gebruiken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ACER P1223

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ACER P1223 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag