Gebruiksaanwijzing ACER G237HL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ACER G237HL. Wij hopen dat dit ACER G237HL handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ACER G237HL te teleladen.


ACER G237HL : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (250 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ACER G237HL (855 ko)
   ACER G237HL QUICK START GUIDE (468 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ACER G237HL

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Dit opporoot is gemookt om koffie te zerten, espresse en coppucino te moken en om dronken op te wormen : let op dot u zich niet sfoo n . C-oen woorvon de bedoeling is dc'7" ::--r:- Komen met voedingsmiddelen z' ^ ten von de ricl-- opporoot onder druk stoot doorloopt. Loot het opporoot niet vol met woter in een omgeving met een temperotuur onder of rond de 0"C stoon. Gebruik het opporoot niet in gevol von rwiifel en neem eventueel contoct op met een uw deoler. [. . . ] O Voor een goede doorspoeling de beschreven hondelingen tenminste keer herhqlen. H ierboven zes viif of I9 Lekbokie 20 tilter voor 2 kopies Op dit punt is het opporoot voor normool gebruik gereed. (espresso) 2l Fiher voor 1 kopie 22 Schiif voor ideole crème loog 23 Fiherhouder Bevestig ing filterhouder om de filterhouder oon het opporoot fe bevestigen, de filterhouder onder de sproeikop von het verwormingselement brengen (ofb. Duw de filterhouder vervolgens omhoog terwiil u hem tege- 24 Coppuccino kegeltle (indien oonwezig) 25 Aonstomper (espresso koffie) 26 Doseerschepie 27 Kon met niveou oonduiding voor "filterkoffie" 28 Permonent filter (indien oonwezig) HOE HET ESPRESSO APPAR/tuAT VOOR DE EERSTE KEER TE GEBRUIKEN No het opporoot uit de verpokking genomen te hebben, het zokie met de occessoires eruit holen. Lndien het opporoot nieuw is, verdient het oonbeveling de occessoires ( du filterhouder, het doseerschepie, d" beide filters, de oonstomper, de schilf voor ideole crème loog (espresso)) met louw woter en een schoonmookmiddel te wossen en doorno liikertiid noo r rechts d roo it. Wocht voor u de koffie loot lopen oltild tot het OK lompie goot bronden; dit lompie geeft oon dot het woter in de boiler de ideole temperotuur heeft bereikt voor het bereiden von esp resso. De kopies, de filterhouder, de filters en de schiif voor ideole crème loog (espresso) dienen voorverwormd fe worden voor men koffie zet. De deksel vo n het ""rpresso" woterreservoir Om deze occessoires te verwormen kon men worm kroonwoter gebruiken of ols volgt te o (2) optillen en het reservoir vullen met vers woter (ofb. 'eenvoudigen kon het reservoir eruit gehoqld worden door o werk goon: De schiif voor ideole crème loog (espresso) in de filterhouder leggen. Het omhoog te Met dit mechonisme is het mogelilk von de soort gemolen koffie die gebruikt wordt, een uitstekend kopie koffie te zetten. Het reservoir bii hef terugzet- 27 LOpgelef: indien u het filter voor twee kopies wenst te gebruiken, dient u de schilf met de onderste uitsteeksels in de koffie distributiegoten von de filterhouder te steken (ofb . Zet een glos of een kopie onder het stoompiipie (l 5) Druk op de "espresso" koffie (9) schokeloor en drooi tegeliikertiid de stoomknop open. Bii het bereiken von de gewenste hoeveelheid, de stoomknop dicht drooien en de "urpresso" koffie schokeloor uitzetten en de AAN /UlT schokeloor ofzetten. Alvorens uw opporoot voor de eerste keer te gebruiken, d" kon met woter vullen tot oon l) BELANGRIJK: Iedere keer ols de sloom functie gebruîkt wordt, dient men er zîch yqn te verzekeren dot er wqler in het clppc, rc, ol qqnwezig is, door ols volgt ie werk te gc, cins Controleren of het uitneemboor reservoir (1) gevuld is met woter. Hierdoor wordt het opporoot intern gespoeld, olvorens te beginnen met koffie zetten. Wochten tof het woter uit het distributie ele ment begint te lopen, don de schokeloor voor koffie distributie ofzetten. Met het filterkoffie opporoot kunt u een moximum von l0 kopies koffie zetten. Gebruik koffie von goede kwoliteit geschikt voor filterkoffie qpporoten. Die uiteindelilk verkre- No enkele minuten goot het OK Iompie bronden (IO) om oon te geven dot het opporoot de optimole temperotuur bereikt heeft om stoom te produceren. Gen wordt, zol o ltild en igszins m inder ziin don de hoeveelheid woter die in het reservoir gegoten is. Open het deksel von de kon en vul hem met koud woter tot het gewenste niveou (ofb. Zet de kon terug op het FIE APPAR/tuAT LET OP: lndien u geliiktiidig zowel espresso koffie ols filterkoffie wilt serveren, dient u eerst te beginnen met het zetten von filterkoffie, omdot dit meer tiid in beslog neemt. [. . . ] dient u de helft von de oongegeven hoeveelheid te gebruiken (l moot- Een zochte , vochtige doek is voldoende. Regelmotig de filterhouder, de filters, het lekbokie, de woterreservoirs en de kon schoonmoken De filterhouder voor filterkoffie kon eruit gehoold worden door een lichte druk uit te oefenen op de filterhouder woorno men de houder noor links drooit en hem omhoog hoolt (ofb . Bii het terugzetten von de filterhouder dient men erop te letten dot dit op schepie voor twee koppen koffie) om te voorkomen dot de koffie uit het filter stroomt. Zet het woterdistributie piipie filterkoffie weer in de centrole positie. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ACER G237HL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ACER G237HL zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag